Mitglieder des Politbüros des ZK

(nach Anzahl der Striche des Familiennamens geordnet):

Xi Jinping, Wang Gang, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wang Qishan, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Liu Yandong (w.), Li Changchun, Li Keqiang, Li Yuanchao, Wu Bangguo, Wang Yang, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Wen Jiabao

(China.org.cn, 22. Oktober 2007)

Copyright © 2003 China Internet Information Center (CIIC). All Rights Reserved.
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 Fax: 86-10-68997662 (20050331)